Przypomnij hasłoNewsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w sklepie i ofertach specjalnych, wypełnij formularz zgłoszenia:

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.swiatlo.optec.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku.

 

Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1. „Sklep” – sklep internetowy działający za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem http://www.swiatlo.optec.pl/;

2. „Sprzedawca” – ZAKŁAD DOŚWIADCZALNO - PRODUKCYJNY OPTOELEKTRONIKI "OPTEC" S.C. W. GNIEWKOWSKI, A. KUĆ, Alberta 6E, 16-001 Białystok, NIP: 5420304608, REGON: 002340020;

3. „Klient” – każdy internauta, który składa zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet;

4. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

5. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

 

Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.

§ 3

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronie i podstronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

2. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

§ 4

1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

a. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;

b. posiadanie dostępu do sieci Internet;

c. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies" (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się tutaj .)

d. posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.

2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

§ 5

Klientami mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletność poprzez zawarcie małżeństwa.

 

Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 6

1. Przedmiotem zamówień składanych przez Klienta mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach. 

2. Klient może składać zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Niektóre towary mogą być zakupione jedynie na podstawie indywidualnego zamówienia. Stosowna informacja będzie zamieszczona obok towaru w Sklepie. 

4. W celu zakupu towarów, o których mowa w ustępie powyższym należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub mailowo. Podstawą dla dostarczenia powyższych towarów będzie umowa zawierana indywidualnie przez Klienta ze Sprzedawcą.

5. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

6. Podane w Sklepie ceny nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności. 

7. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z podatkami, a także opłatach za transport,  dostarczenie, usługi pocztowe  i wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy.

8. W przypadku wybrania przez Klienta wariantu płatności wiążącego się z dodatkowymi kosztami obsługi (np. opłata za przelew bankowy), Klient obowiązany będzie ponieść te koszty we własnym zakresie, zgodnie z tabelą opłat i prowizji podmiotu obsługującego płatności Klienta. 

9. Rabaty wprowadzone w ramach akcji promocyjnych nie sumują się z innymi promocjami. 

§ 7

1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Klient wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach. Po dokonaniu wyboru towaru, Klient poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj do koszyka”  zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. W trakcie wizyty w Sklepie, Klient może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz dodawać lub usuwać z koszyka wybrany towar. Po podjęciu decyzji o założeniu zamówienia, Klient klika na opcję „Realizuj Zamówienie” oraz podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, telefon, e-mail oraz dane adresowe). Po potwierdzeniu poprawności danych, Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za towar oraz wyboru sposobu dostawy zakupionego towaru. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przez Klienta na opcję „Kupuję i płacę ” albo „Kupuję i płacę przy odbiorze” , w zależności od wyboru formy płatności. Z chwilą przesłania do Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

2. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy oraz danymi o:

a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;

b) danych identyfikujących Sprzedawcę;

c) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej Sprzedawcy oraz numerach telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;

d) łącznej cenie zamówienia wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach; 

e) sposobie i terminie zapłaty;

f) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz procedurze rozpatrywania reklamacji;

g) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

h) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument;

i) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

j) obowiązku Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;

k) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

l) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Płatności i cena

§ 8

1. Sklep przewiduje następujące formy płatności za towar, do wyboru przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu:

a. płatność z góry - przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Raiffeisen POLBANK o numerze: 79 1750 1080 0000 0000 0513 9716

b. płatność z góry - kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sprzedawcę,

c. płatność przy odbiorze towaru - za pobraniem.

2. Wraz z towarem Sprzedawca przesyła dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

 

Termin realizacji zamówienia

§ 9

1. Realizacja zamówienia następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Klienta. 

2. W opisie zamawianego towaru Sprzedawca wskazuje maksymalny czas realizacji zamówienia. 

3. Termin realizacji zamówienia należy liczyć następująco:

a. w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem albo płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;

b. w przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na adres poczty elektronicznej o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia (nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia). W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

 

Prawo do odstąpienia od umowy i reklamacje

§ 10

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę dla zwracanego towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu (odesłania) towaru.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu pod adresem …  , jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

§ 11

1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego towaru oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

2. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 12

1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

§ 13

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów sprzedaży towarów:

a) nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 14

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1, e-mailem na adres e-mail: swiatlo@optec.pl , telefonicznie, bądź w innej formie.

3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz wady fizyczne i/lub prawne towaru będące podstawą reklamacji.

4. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

Kontakt Stron

§ 15

1. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy sprzedaży Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:

e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres swiatlo@optec.pl

telefonicznie pod numerem telefonu: +48 85 743 74 17

2. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy sprzedaży Sprzedawca będzie się  kontaktować  z Klientem e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Klienta, a ponadto telefonicznie w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu. 

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

§ 16

1. Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

2. Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich, przy czym zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić zarówno Konsument, jak i Sprzedawca. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej i rozpatrują spory o prawa majątkowe między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł., za wyjątkiem Sądu Konsumenckiego w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

 

Postanowienia końcowe

§ 17

1. Dostęp do Regulaminu każdy może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

REGULAMIN obowiązujący do dnia 24.12.2014 roku.

Warunki sprzedaży

1. Wszystkie pytania dotyczące przedmiotów proszę zadawać przed zakupem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

2. Wszystkie przedmioty w ofercie sklepu są nowe.

3. Sprzedawane przedmioty posiadają gwarancję producenta.

4. Podana cena jest ceną brutto i zawiera 23% podatku VAT.

5. Do każdej transakcji wystawiamy dowód zakupu (paragon, faktura VAT), który jest niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.

 

Gwarancja i reklamacje

1. Podstawą do reklamacji jest dowód zakupu (paragon, faktura VAT).

2. Reklamowany przedmiot należy odesłać na adres naszej firmy wraz z opisem usterki oraz danymi adresowymi i numerem telefonu.

3. Reklamacje uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą uwzględnione tylko dla przesyłek, do których sporządzono protokół szkody w obecności osoby doręczającej paczkę.

4. Okres rozpatrywania reklamacji to 30 dni od daty otrzymania przez nas reklamowanego przedmiotu.

5. Koszt wysyłki do nas reklamowanego przedmiotu pokrywa kupujący.

6. Koszt odesłania do klienta przedmiotu, którego reklamacja została uznana pokrywa sprzedający. Jeżeli reklamacja nie została uwzględniona lub sprzęt był sprawny koszt transportu pokrywa kupujący.

7. Gwarant nie wydaje urządzeń zastępczych.

 

Zwroty

1. Klient ma prawo zwrotu towaru do 10 dni od daty jego otrzymania.

2. Zwrotowi podlegają jedynie te przedmioty, które nie noszą śladów użytkowania oraz są w oryginalnym opakowaniu.

3. Podstawą do zwrotu jest dołączenie do przedmiotu dowodu zakupu (paragon, faktura VAT) oraz informacji z danymi do przelania pieniędzy na konto bankowe.

4. Koszt odesłania towaru pokrywa kupujący.

5. Zwroty wysłane „za pobraniem” nie będą odbierane.

 

Zakup w sklepie interntowym www.swiatlo.optec.pl jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.